INTRODUKTION TILL ARBETSRÄTTEN

Specialistkompetens i arbetsrätt

Circle

01

Över 1500 förhandlingar per år

Circle

02

Omfattande internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt

Arbetsrätt - Introduktion

Specialistbyrån är en specialistbyrå inom arbetsrätt och har mångårig erfarenhet av tillämpningar av lag och praxis. Vi ger under utbildningen en tydlig bild av hur du som arbetsgivare bör agera i frågor om anställningar, uppsägningar och omplaceringar. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har ansvar för personal eller kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor på annat sätt. Utbildningen fokuserar på arbetsrättens centrala delar och ger grunderna inom arbetsrätten.
Du erhåller kunskap och kompetens att hantera arbetsrättsliga frågor på ett professionellt sätt för att minska risken för kostsamma erfarenheter när du agerar i egenskap av arbetsgivare. Det innebär att du kommer lära dig tillämpa regler och avtal inom LAS samt hur du som arbetsgivare bör agera, för att förhindra eventuella tvister och skydda verksamheten mot kostsamma lösningar.
Utbildningen (8 utbildningstimmar) genomförs över 1 utbildningsdag.

Utbildningsmoment
-Anställning och avtal
-Lagstiftning
-Grunder för uppsägning och avsked
-Skyldigheter / rättigheter som arbetsgivare och arbetstagare
-MBL

Utbildningen är grundläggande och inga förkunskaper behövs. Utbildningen förläggs till anpassad utbildningsort och högst 30 deltagare per utbildningstillfälle.